เว็บบล็อค o-d-l.co เป็นเว็บที่เป็นประโยชน์แก่สังคม สามารถทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนได้ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสารทำความสะอาดและวิธีการปฐม พยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับสารพิษจากสารทำความสะอาด